NYHETER

2017-07-13 10:08

Förändring i ledningsgruppen

Front Office Nordic AB meddelar härmed att koncernens CFO, Pia Hammargren, kommer att sluta sin tjänst. Detta är kan ses som en del av att Abelco och Front Office inte längre skall arbeta lika tätt som tidigare. Pia har även varit CFO i Abelco och kommer att kvarstå som ledande befattningshavare i detta bolag.
2017-07-03 06:30

Genomför nyemission i intressebolaget The Great Wild

FrontOffice har under vintern 2016 och våren 2017 investerat i The GreatWild. Great Wild AB (publ) har efter en kraftfull expansion av sin app intagit positionen som Nordens största digitala jaktplattform. Förenklat knyter appen samman markägare med jägare i ett socialt jaktforum. Jakten växer lavinartat och har tagit golfens position i samhället. Samtidigt letar markägare världen över efter nya intäktskällor.
2017-06-26 06:30

Förändring av fördelning av aktiestock

Den 11 april kommunicerades att FrontOffice Nordic AB (publ) köper det samägda investmentbolaget från Peter Gyllenhammar AB (PGAB). Samtidigt meddelades att styrelsen i FrontOffice Nordic AB (publ) förvärvar de preferensaktierna som innehas av Peter Gyllenhammar AB. I samband med förvärvet informerade styrelsen att denna hade för avsikt att lämna in aktierna för omvandling till B-aktier.
2017-05-15 06:30

Kvartalsrapport 1 januari – mars 2017

•    Nettoomsättning uppgick till KSEK 2 079 (f å KSEK 2 865) •    Periodens resultat uppgick till KSEK -110 (f å KSEK -531) •    Resultat per aktie*: -0,01 SEK (f å -0,04 SEK) •    Resultat per aktie efter full utspädning: -0,01 SEK (f å -0,04 SEK) *Resultat i relation till antalet stamaktier efter utdelning till preferensaktieägarna.
2017-03-14 07:30

Nordens största digitala plattform för jakt, The Great Wild, blir publikt bolag!

The Great Wild, ett av FrontOffice Nordic ABs intressebolag, som med sin plattform matchar jägare med jaktmarker, har i dagarna blivit ett publikt bolag. I samband med ombildandet till ett publikt bolag har The Great Wild stängt en mindre finansieringsrunda riktad till ett fåtal investerare.  En ny namnkunnig styrelse har tillträtt bestående av Daniel Söderberg (EyeOnID), Pontus Frode (ChargeAmps) och Johan Lund (FrontOffice). The Great Wild har med sin app intagit positionen som nordens största digitala plattform för jakt. Företaget siktar nu mot notering på NGM Nordic MTF. The Great Wild lanserades hösten 2015 som en marknadsplats och digital plattform riktad till jaktintresserade och markägare. I ett land där skogsnäring och därmed viltvård betyder extremt mycket ligger The Great Wild helt rätt i tiden med sin produkt. Framgångarna har inte låtit vänta på sig utan vi kan idag berätta att The Great Wild uppnått en position som Nordens största digitala plattform för jaktintresserade.
2017-02-20 07:05

Bokslutskommuniké januari – december 2016

•    Nettoomsättning uppgick till KSEK 13 089 (f å KSEK 10 483) •    Periodens resultat uppgick till KSEK 182 (f å KSEK 194) •    Resultat per aktie*: 0,01 SEK (f å 0,00 SEK) •    Resultat per aktie efter full utspädning: 0,01 SEK (f å 0,00 SEK) *Resultat i relation till antalet stamaktier efter utdelning till preferensaktieägarna.
2017-01-20 10:47

Intressebolaget Abelco investerar i PrettyClose

Under veckan som har gått har Abelco Investment Group AB (publ) (Abelco) investerat i 2 Mkr i det snabbväxande företaget PrettyClose. Investeringen har skett till kursen 3,20 SEK per aktie. PrettyClose har under en tid utvecklat en tjänst som riktar sig mot en global marknad för hotellreservationer. På senare tid har man i media kunnat läsa om den makt som hotellbokningssajter har över hotellen när det gäller prissättning. Hotell som inte följer bokningssajternas tuffa regelverk riskerar att tappa i ranking med stort inkomstbortfall som följd.
2016-12-22 12:44

Intressebolaget Abelco Investment Group genomför sin andra investering

Styrelsen för Abelco AB (publ) unä Abelco Investment Group AB (publ) har under veckan genomfört sin andra investering. Abelco köper 51 procent av aktierna i det nybildade företaget TBS Holding AB, som kommer att äga 73,88 procent av aktierna i dotterbolaget TBS Yard AB efter genomförd nyemission. TBS Yard AB har en unik kompetens att hantera och bearbeta kompositmaterial och besitter en av Europas största vattenskärningsmaskiner. Under bokföringsåret som slutade den sista april 2016 omsatte bolaget 2,3 Mkr samt 9,7 Mkr året innan. Under båda åren gick verksamheten med förlust.
2016-12-07 08:45

Intressebolaget Abelco Investment Group gör sin första investering

FrontOffice Nordic AB (publ)s intressebolag, Abelco Investment Group (”Abelco”) har idag undertecknat avtal om förvärv av 51 % av JVM GROUP. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Hembad AB och Mockfjärdshus AB. Affären är villkorad av att fordringsägarna accepterar det av rekonstruktören framlagda ackordsförslaget i Mockfjärdshus AB.

Kontakt

FrontOffice Nordic AB
Birger Jarlsgatan 60
114 29 Stockholm
Tel: 08-121 380 81
Fax: 08-121 380 89

Prenumerera på våra nyheter

Typ av information: